Privacyreglement Sterkliniek Oss B.V.

Privacyreglement Sterkliniek Oss B.V.

 

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Onder de AVG is het niet toegestaan zomaar persoonsgegevens te verwerken. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten.

In dit privacyreglement informeren we u hoe Sterkliniek Oss omgaat met uw persoonsgegevens.

 

Sterkliniek Oss B.V.

Bij Sterkliniek Oss B.V. kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier goed medisch te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Sterkliniek Oss B.V. is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Aan de plichten van Sterkliniek Oss B.V. die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • Voor zorgverlening aan uw huisdier(en);
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking van persoonsgegevens plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Sterkliniek Oss B.V. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor behandelgegevens van uw huisdier (en) is deze bewaartermijn in principe 5 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Sterkliniek Oss B.V. .Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijke machtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 5 jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Sterkliniek Oss B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen, dan kunt u dit op het formulier aangeven.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Saterkliniek Oss B.V. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor de verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van de volgende externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens: Animana/Idexx laboratories/Raad van beheer/Gezondheidsdienst/Universiteit Utrecht

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische gegevens van uw(huis)dier. De medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 1 maand, nadat uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

 

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw huisdier?

Sterkliniek Oss B.V. neemt de bescherming van  persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met één van de praktijkmanagers van Sterkliniek Oss B.V. (Helmy@sterkliniek-oss.nl of Lucie@sterkliniek-oss.nl)